Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie zaprasza do podjęcia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) z nauk o rodzinie. Celem kształcenia na kierunku nauki o rodzinie jest zdobycie wiedzy z zakresu następujących obszarów: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. Na kierunku dostępne są specjalizacje: I stopień: 1) asystentura i wsparcie rodziny; 2) opieka nad osobą niesamodzielną i starszą; II stopień: 1) mediacje i negocjacje, 2) coaching rodzinny (tylko w trybie studiów stacjonarnym).

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach publicznych: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, centra usług społecznych, ośrodki adopcyjne, ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant), ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, itd.), placówki opiekuńczo-wychowawcze (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego), placówki wsparcia dziennego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Ponadto absolwenci kierunku nauki o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak mediator (po wpisaniu na listę mediatorów), coach czy kurator społeczny. Absolwenci obu poziomów studiów są poza tym przygotowani do pracy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rodziny oraz innych grup wymagających wsparcia.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1263.

Płock, dnia 22 lipca 2022 r.

 

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin