Akcja Katolicka Diecezji Płockiej organizuje konkurs pt. „Błogosławieni Męczennicy Płoccy”. Honorowy patronat nad konkursem objął J. E. Biskup Mirosław Milewski Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce.

1. Cele konkursu
• Szerzenie kultu, czci i pamięci Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników – „Pamięć i Przestroga”
• Ewangelizacja
• Pielęgnowanie i kształtowanie postaw i inicjatyw patriotycznych w rodzinie i społeczeństwie.
• Kształtowanie postaw, społecznych ,moralnych i kulturowych dzieci i młodzieży.
• Znajomość i umiejętność wykorzystania dostępnej literatury, znajomość historii, wykorzystanie nauczania Kościoła katolickiego zgodnie z tematem konkursu .

2. Adresaci konkursu
• Konkurs na temat: „Błogosławieni Męczennicy Płoccy” – adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osób dorosłych.
3. Zasady i przedmiot konkursu
• Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej lub naganie filmu – 5-7 minutowego.
• Forma i rozmiar pracy plastycznej i literackiej – dowolny.
4. Kryteria merytoryczne i formalne, które będzie stosowała komisja konkursowa przy ocenie prac to:
• oryginalność ujęcia tematu
• zgodność z tematem
• staranność wykonania, bogactwo wykorzystanych źródeł lub form
• właściwy dobór literatury
• własne refleksje, wrażliwość duchowa
• poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna.
Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe punkty za pomysł i ciekawe ujęcie tematu.
Tematyka prac konkursowych powinna koncentrować się wokół hasła konkursu.
5. Ustalenia organizacyjne
Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierająca dane:
– imię i nazwisko oraz wiek autora ,
– imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została wykonana wraz z numerem telefonu i adresem malowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu .
– w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora pracy oraz nr telefonu i adres mailowy .
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody ( w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnosprawnych ) na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć na potrzeby konkursu ( zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.Ust.018.poz.1000 )oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679 z dn. 27.04.2016r) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych .

• Zabezpieczoną przed uszkodzeniem pracę należy przesłać pocztą lub przekazać do
biura Akcji Katolickiej: 09 – 402 Płock, ul. Tumska 3.
• Termin dostarczenia prac upływa 31 października 2019 roku.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas sympozjum naukowego AKDP 16 listopada 2019 r. w Płocku
6. Nagrody:
• Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji i publikacji prac bez honorarium za prawa autorskie .
• O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie , pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
• Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.
• Interpretacji regulaminu w kwestiach spornych oraz ewentualnych zmian w jego
postanowieniach dokonuje komisja konkursowa.
• Wyniki ustalone przez komisję konkursową są ostateczne

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej