Parafialna Rada Duszpasterska

45. W każdej parafii winna istnieć Parafialna Rada Duszpasterska, której przewodniczy proboszcz. Do rady wchodzą z urzędu wikariusze parafialni. Rada posiada jedynie głos doradczy (KPK, kan. 536). Strukturę i funkcjonowanie rady określa statut (zob. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej).

Parafialna Rada Gospodarcza

46. W każdej parafii winna istnieć Parafialna Rada Gospodarcza, wspierająca proboszcza w administrowaniu dobrami parafialnymi (por. KPK, kan. 537). Strukturę i funkcjonowanie rady określa statut (zob. Statut Parafialnej Rady Gospodarczej). Dozwolone jest powierzenie Parafialnej Radzie Duszpasterskiej pełnienia funkcji Parafialnej Rady Gospodarczej. 

(źródło) DZIEJE, ORGANIZACJA I WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA PŁOCKIEGO


STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (wyciąg)

Powołanie Rady

1. Stosownie do dekretu Biskupa Płockiego z dnia 4 października 1989 roku, proboszcz każdej parafii ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2. Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.

3. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu: rektorzy kościołów, wikariusze parafialni i katecheci. Ponadto wchodzą do niej przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wiernych świeckich, odznaczający się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii.

4. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej winien odzwierciedlać strukturę religijno-społeczną parafii z uwzględnieniem stanu, zawodu, wieku i terytorium parafii.

5. Liczba członków Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii. Rada nie może jednak liczyć mniej niż 10 i więcej niż 30 osób.

6. Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu (zob. p. 3), powołuje proboszcz, na podstawie własnego rozeznania potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich można też powoływać w drodze wyboru przez parafian. Dokonany przez nich wybór wymaga zatwierdzenia przez proboszcza.

10. § 1. Kadencja Rady trwa pięć lat. Ci sami członkowie mogą być powoływani na następne kadencje.

12. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien bądź potwierdzić Radę dotychczasową, bądź powołać nową w ciągu sześciu miesięcy.

Kompetencje i działalność Rady

13. Parafialna Rada Duszpasterska, jako zwyczajna forma oddziaływania apostolskiego w parafii, jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej (por. KPK, kan. 536 § 1-2).

14. Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie.

15. Do zadań Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy:
a. pogłębianie apostolskiej świadomości parafian;
b. budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę;
c. troska o właściwy poziom wychowania chrześcijańskiego;
d. podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, liturgicznych i społecznych;
e. wysuwanie propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii;
f. pomoc we wprowadzaniu rozporządzeń i wskazań XLIII Synodu Płockiego w życie wspólnoty parafialnej.

16. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, określanie porządku obrad, nadzór nad
wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady.

17. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku.


STATUT PARAFIALNEJ RADY GOSPODARCZEJ (wyciąg)

Powołanie Rady

1. W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Gospodarczej, której zadaniem jest świadczenie pomocy w administrowaniu parafialnym majątkiem kościelnym (KPK, kan. 537 i kan. 1280).

2. Parafialna Rada Gospodarcza składa się z trzech lub więcej osób, w zależności od wielkości parafii. Jako normę powinno się przyjąć zasadę reprezentacji zarówno w sensie terytorialnym, jak i społecznym.

3. Członków Rady wybiera proboszcz według własnego rozeznania. Członkami Rady nie mogą być jednak krewni i powinowaci proboszcza. W skład Rady powinni wchodzić wikariusze i parafianie oddani Kościołowi, cieszący się dobrą opinią oraz powszechnym zaufaniem.

6. § 1. Kadencja Rady trwa 5 lat. Ci sami członkowie mogą być wybierani na następne kadencje.

7. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien wybrać nową Radę w ciągu sześciu miesięcy.

Kompetencje i działalność Rady

10. Rada jest organem doradczym, wspomagającym proboszcza. Jej ustalenia stanowią wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić.

11. Do kompetencji Rady Gospodarczej należą wyłącznie sprawy majątkowe i finansowe parafii.

12. § 1. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień i reprezentowanie Rady.
§ 2. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

13. § 1. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o posiedzeniu Rady.
§ 2. Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.
§ 3. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy, chyba że z natury poszczególnych postanowień wynika ich publiczny charakter.

15. Rada, w zależności od Biskupa Płockiego, pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym, a w szczególności:
a. czuwa nad całością inwentarza kościelnego i beneficjalnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku proboszcza;
b. służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, takich jak:
– budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych;
– wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych;
– sprawowanie nadzoru przy robotach;
– pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych;
– pomoc w znalezieniu odpowiednich fachowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntów itp.;
c. służy proboszczowi radą w ocenie inicjatyw oraz projektów, wnoszonych pod obrady, opiniując ich celowość i możliwości realizacyjne;
d. opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych, angażowanych przez proboszcza, oraz ich zwalniania z pracy i zatrudniania nowych.

16. W szczególny sposób powierza się członkom Rady opiekę nad majątkiem parafialnym w nadzwyczajnych okolicznościach:
a. w razie śmierci proboszcza lub gdy zachodzi inna poważna przeszkoda z jego strony, a w parafii nie ma formalnego zastępcy, radni niezwłocznie powiadamiają dziekana;
b. podobnie w przypadkach losowych, jak pożar, kradzież itp., zaistniałych podczas nieobecności proboszcza, członkowie Rady powinni
otoczyć szczególną opieką i troską dobra materialne i podjąć w imieniu proboszcza właściwe działania zabezpieczające.


Z akcji duszpasterskich to wprowadziliśmy godzinne adoracje Najświętszego Sakramentu z czwartku na pierwszy piątek miesiąca.

Z akcji Rady Gospodarczej to inicjatywa tacy na budowę kościoła w 3 niedzielę miesiąca. W ramach rady działa Komitet Budowy Kościoła, który czuwa nad budową…