Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku po raz drugi ogłasza konkurs, który ma na celu wyłonienie Laureata Nagrody „Świadek wiary” w 2018 roku. W ubiegłym roku wspomnianą nagrodę otrzymała młoda Płocczanka znana z aktywności społecznej i zaangażowania w głoszenie Ewangelii, która przez kilka miesięcy posługiwała bezinteresownie w jednym z krajów misyjnych, w charakterze lekarza stomatologa.

Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” jest przyznawana za wybitne i nowatorskie działania katolików, zwłaszcza młodych, na rzecz szerzenia Królestwa Bożego. Wspomniane wyróżnienie może dotyczyć całokształtu działalności lub określonych osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięć kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, zwłaszcza Kościół Płocki.

Nagroda przyznawana jest corocznie w dniu 29 września, przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Może ją otrzymać osoba fizyczna, która należy do Ludu Bożego. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w Regulaminie Nagrody „Świadek wiary”, który jest dostępny na stronie www.diecezjaplocka.pl

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy określić tożsamość, adres zamieszkania i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 10 września 2018 r. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock.

Płock, dnia 4 lipca 2018 r.

Ks. Jan Krajczyński
Przewodniczący Kapituły Nagrody